ថ្មីឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន Volkswagen T-R-R-ROC R បានចាប់បាន

ក្រុមហ៊ុន T-RoC ដែលមានមូលដ្ឋានលើកីឡាវាយកូនគោលរបស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen ហើយអ្នកស៊ើបការណ៍របស់យើងបានចាប់យកការធ្វើតេស្ត T-ROCH R ដែលមិនមានសមត្ថភាពនៅមុនវា បើកដំណើរការដោយផ្តល់នូវការមើលយ៉ាងច្បាស់នៅឯរថយន្តដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ម៉ូដែលថ្មីគឺតិចតួចបំផុត។ […]